Derzhavin Tambov State University

-->
Contacts
Pavel S. MOISEEV
Acting Rector
office 205
33 Internatsionalnaya Street, Tambov
+7 (4752) 72-34-40
moiseev@tsutmb.ru

Wednesdays, 04:00 p.m. - 06:00 p.m.

Contact Us
Yana Yu. RADYUKOVA
office 205
33 Internatsionalnaya Street, Tambov
radyukova@tsutmb.ru
+7 (4752) 72-34-34, extension 1145
Vyacheslav I. ABDUKARIMOV
office 309
33 Internatsionalnaya Street, Tambov
abdukarimov@tsutmb.ru
+7 (4752) 72-34-34, extension 1113
Tatiana G. OSADCHAYA
office 337
33 Internatsionalnaya Street, Tambov
international@tsutmb.ru
+7 (4752) 72-34-34, extension 0337
Irina Yu. BEZUKLADOVA
office 26
93 Sovetskaya Street, Tambov
ums@tsutmb.ru
+7 (4752) 72-34-34, extension 1121
Yuri A. ZUSMAN
office 26
93 Sovetskaya Street, Tambov
ums@tsutmb.ru
+7 (4752) 72-34-34, extension 1116
Irina Yu. MIZIS
office 27
93 Sovetskaya Street, Tambov
ums@tsutmb.ru
+7 (4752) 72-34-34, extension 1105
Alexandra V. GUBAREVA
office 27
93 Sovetskaya Street, Tambov
ums@tsutmb.ru
+7 (4752) 72-34-34, extension 1138
Angelina V. MARTYNOVA
office 27
93 Sovetskaya Street, Tambov
ums@tsutmb.ru
+7 (4752) 72-34-34, extension 1138
Ksenia V. POROSHINA
office 26
93 Sovetskaya Street, Tambov
poroshina@tsutmb.ru
+7 (4752) 72-34-34, extension 1126
Taguhi G. MKRTCHYAN
office 27
93 Sovetskaya Street, Tambov
mkrtchyan@tsutmb.ru
+7 (4752) 72-34-34, extension 1138
Evgeniya Ol. ELAGINA
office 26
93 Sovetskaya Street, Tambov
elagina@tsutmb.ru
+7 (4752) 72-34-34, extension 1126
Inna A. POLYAKOVA
office 27
93 Sovetskaya Street, Tambov
ipolyakova@tsutmb.ru
+7 (4752) 72-34-34, extension 1138
Maxim N. EVSTIGNEEV
office 28
93 Sovetskaya Street, Tambov
isad@tsutmb.ru
+7 (4752) 72-34-34, extension 1145
Sofia V. KOLYASKINA
office 28
93 Sovetskaya Street, Tambov
isad@tsutmb.ru
+7 (4752) 72-34-34, extension 1145
Yuri S. NEKHOROSHEV
office 2
93 Sovetskaya Street, Tambov
isad@tsutmb.ru
+7 (4752) 72-34-34, extension 6251
Dmitry M. GRITSKOV
office 44
93 Sovetskaya Street, Tambov
gritckov@tsutmb.ru
+7 (4752) 72-34-34, extension 6113
Anastasia R. SHALAMOVA
office 44
93 Sovetskaya Street, Tambov
abocharova@tsutmb.ru
+7 (4752) 72-34-34, extension 6114
Valeria V. KRIVOSHEINA
office 44
93 Sovetskaya Street, Tambov
krivosheina@tsutmb.ru
+7 (4752) 72-34-34, extension 6114
Marina S. MOLNEVA
abiturient@tsutmb.ru
8 (4752) 72-34-34, extension 6221, 6222, 6223, 6224